ELEK­TRO­STY­MU­LA­CJA I ELEK­TRO­DIA­GNO­STY­KA

Je­ste­śmy je­dy­ną pla­ców­ką, któ­ra przed wy­ko­na­niem za­bie­gów elek­tro­sty­mu­la­cji mię­śni wy­ko­nu­je elek­tro­dia­gno­sty­kę dla da­ne­go mię­śnia. Jest to nie­zwy­kle istot­ne by pa­ra­me­try za­bie­go­we by­ły do­bra­ne in­dy­wi­du­al­nie, a nie na oko, czy z ta­be­li. Elek­tro­dia­gno­sty­ka po­le­ga na zna­le­zie­niu punk­tów mo­to­rycz­nych mię­śnia (czy­li miej­sca gdzie nerw wcho­dzi w dys­funk­cyj­ny mię­sień), a na­stęp­nie dia­gno­zie po­ra­żo­ne­go mię­śnia***. Wy­ko­nu­je­my ana­li­zę wy­ni­ków i do­star­cza­my naj­lep­sze pa­ra­me­try dla le­cze­nia Cie­bie i Two­ich mię­śni.

Elek­tro­sty­mu­la­cja to za­bieg ma­ją­cy na ce­lu wy­wo­ła­nie skur­czu mię­śnia, bądź gru­py mię­śni. Wy­ko­nu­je się ją też w ce­lu po­bu­dze­nia włó­kien ner­wo­wych. Sty­mu­lu­je się mię­śnie im­pul­sa­mi pro­sto­kąt­ny­mi w ce­lu po­pra­wy spraw­no­ści do­brze uner­wio­ne­go mię­śnia, bądź trój­kąt­ny­mi dla mię­śni po­ra­żo­nych w wy­ni­ku dłu­gie­go uci­sku, wy­pad­ku, czy za­pa­le­nia.

ELEK­TRO­STY­MU­LA­CJA JED­NO­BIE­GU­NO­WA

Elek­tro­dę umiesz­cza się w miej­scach wni­ka­nia ner­wu do mię­śnia oraz za­my­ka­ją­cą ob­wód w oko­li­cach ło­pat­ki, bądź po­ślad­ka. Naj­sku­tecz­niej­sza w po­ra­że­niach ner­wów twa­rzo­wych.

ELEK­TRO­STY­MU­LA­CJA DWU­BIE­GU­NO­WA

Po­le­ga na przy­ło­że­niu elek­trod na przej­ściu mię­śnia w ścię­gno. Sto­su­je się w po­ra­że­niach du­żych grup mię­śnio­wych i dla osią­gnię­cia lep­sze­go efek­tu wi­zu­al­ne­go np. mię­śni brzu­cha.

WSKA­ZA­NIA

  • po­ra­że­nia ner­wów (np. siód­me­go twa­rzo­we­go)
  • po­ra­że­nia ner­wu pro­mie­nio­we­go – ze­spół so­bot­niej no­cy, rę­ka ko­chan­ka
  • ra­ny po dłu­go­trwa­łych unie­ru­cho­mie­niach – wy­pa­dek, zła­ma­nia, zwich­nię­cia

***Nie wy­ko­nu­je się elek­tro­dia­gno­sty­ki mię­śni twa­rzo­wych.