FONOFOREZA

Jest to za­bieg po­le­ga­ją­cy na wtła­cza­niu le­ków bądź sub­stan­cji ak­tyw­nych w cia­ło pa­cjen­ta przy po­mo­cy ul­tra­dź­wię­ków. Za­bieg ten łą­czy dzia­ła­nie UD oraz le­ku w for­mie że­lu, np. prze­ciw­bó­lo­wy, czy prze­ciw­za­pal­ny.

WSKA­ZA­NIA

  • uszko­dze­nia tka­nek w wy­ni­ku ura­zu
  • zmia­ny zwy­rod­nie­nio­we
  • ze­spo­ły bó­lo­we krę­go­słu­pa i sta­wów