GAL­WA­NI­ZA­CJA

Galwanizacja jest za­bie­giem z wy­ko­rzy­sta­niem prą­du sta­łe­go. Istot­ne zna­cze­nie ma tu bie­gun ja­kim bę­dzie le­czo­ny pa­cjent. Z bie­gu­na + czy­li ano­dy bę­dziemy zmniej­szać po­bu­dli­wość włó­kien ner­wo­wych, a co za tym idzie zmniej­szać do­le­gli­wo­ści bó­lo­we. Ukła­da­jąc ka­to­dę czy­li bie­gun – w miej­scu do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych bądź dys­funk­cyj­nych doj­dzie do znacz­ne­go prze­krwie­nia oko­li­cy za­bie­go­wej. W we­wnętrz­ne roz­sze­rze­nie na­czyń kr­wio­no­śnych mo­że utrzy­my­wać si na­wet 3 go­dzi­ny. Znacz­ne prze­krwie­nie od­ży­wia tkan­kę uszko­dzo­ną, przy­spie­sza re­ge­ne­ra­cję, wy­płu­ku­je za­pa­le me­dia­to­ry. Ten pro­ces le­czy tkan­ki a wy­le­czo­ne tkan­ki prze­sta­ją bo­leć. Za­bieg tr­wa oko­ło 20 min.

WSKA­ZA­NIA

  • zmia­ny zwy­rod­nie­nio­we sta­wów
  • zmia­ny po­ura­zo­we
  • neu­ral­gie
  • zła­ma­nia
  • po­ra­że­nia ner­wów ob­wo­do­wych