JONOFEREZA

Jonofereza jest wpro­wa­dza­niem jo­nów do cia­ła pa­cjen­ta za po­mo­cą prą­du sta­łe­go. Le­ki po­da­wa­ne pa­cjen­to­wi ule­ga­ją dy­so­cja­cji. Jo­ny lecz­ni­cze są wtła­cza­ne przez elek­tro­dę do ciał pa­cjen­ta pe­ne­tru­jąc w miej­scach gdzie lek na­tu­ral­nie by nie do­tarł bądź by­ły by to ma­łe daw­ką np. oko­li­ce sła­bo una­czy­nio­ne (zim­ne) dło­nie, sto­py. Za­bieg tr­wa oko­ło 20 min.

WSKA­ZA­NIA Z ZA­STO­SO­WA­NIEM LE­KU

  • jo­ny wap­nia – za­sto­so­wa­nie w zła­ma­niach i tra­nach po­ura­zo­wych oraz w ce­lu roz­sze­rze­nia na­czyń kr­wio­no­śnych i ich uszczel­nie­nia
  • sa­li­cy­la­ny – ma­ją za­da­nie usu­nąć stan za­pal­ny z tka­nek, któ­ry uszka­dza po­wierzch­nie sta­wo­we
  • li­do­ka­ina – sil­ne dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lo­we, któ­re przy­no­si ulgę już w trak­cie wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gu
  • jo­ny jod­ko­we – do roz­mięk­cza­nia blizn i bli­znow­ców by by­ły bar­dziej ela­stycz­ne pła­skie i nie ogra­ni­cza­ły ru­chu w sta­wach
  • jo­ny cyn­ku – sto­so­wa­ne u osób z bak­te­ryj­ny­mi za­ka­że­nia­mi skó­ry, trą­dzi­kiem i licz­ny­mi wy­pry­ska­mi w ce­lu zwięk­sze­nia od­por­no­ści i dzia­ła­niu prze­ciw­bak­te­ryj­ne­mu oraz prze­ciw­za­pal­ne­mu
  • że­le (ke­to­nal, di­klo­fe­nak, vol­ta­ren) – w za­leż­no­ści od po­da­wa­ne­go le­ku w że­lu uzy­sku­je­my po­żą­da­ne skut­ki. Naj­czę­ściej jest to dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lo­we i prze­ciw­za­pal­ne