KAL­TEN­BOR­N EVJENTH

Rehabilitacja barku i kregosłupa Gdańsk

Po­le­ga na ma­nu­al­nej i in­dy­wi­du­al­nej pra­cy z pa­cjen­tem. Znaj­du­je za­sto­so­wa­nie w le­cze­niu dys­funk­cji so­ma­tycz­nych ta­kich jak hi­po­mo­bil­ność, czy­li ogra­ni­cze­nie ru­cho­mo­ści sta­wów oraz hi­per­mo­bil­no­ści ( nadru­cho­mość sta­wów). Po­ma­ga w le­cze­niu do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych. Do­dat­ko­wo ni­we­lu­je dys­funk­cje mię­śnio­we oraz pro­ble­my z ner­wa­mi ob­wo­do­wy­mi. Znaj­du­je za­sto­so­wa­nie rów­nież w le­cze­niu tka­nek oko­ło­sta­wo­wych. Ba­zu­je na wie­dzy ana­to­micz­nej, bio­me­cha­nicz­nej oraz fi­zjo­lo­gicz­nej.

WSKA­ZA­NIA

  • ogra­ni­cze­nia ru­cho­mo­ści w sta­wach
  • sta­ny po­ura­zo­we
  • hi­per­mo­bil­ność
  • ze­spo­ły cie­śni nad­garst­ka