MCKENZIE

Me­to­da me­cha­nicz­ne­go dia­gno­zo­wa­nia i te­ra­pii krę­go­słu­pa i sta­wów ob­wo­do­wych stwo­rzo­na przez Ro­bi­na McKen­zie­go. Wyj­ście do te­ra­pii sta­no­wi usys­te­ma­ty­zo­wa­na pro­ce­du­ra dia­gno­zo­wa­nia pa­cjen­ta, opar­ta na szcze­gó­ło­wym wy­wia­dzie i ba­da­niu. Sz­tu­ką jest po ze­bra­nym wy­wia­dzie i prze­pro­wa­dze­niu ba­da­nia za­dać pa­cjen­to­wi mak­sy­mal­nie 2 ćwi­cze­nia dla znie­sie­nia do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych i wy­le­cze­nia. Me­to­da cha­rak­te­ry­zu­je się du­żym za­an­ga­żo­wa­niem pa­cjen­ta w pro­ces le­cze­nia i edu­ka­cji w ce­lu za­po­bie­ga­nia na­wro­tom cho­ro­by.

WSKA­ZA­NIA

  • bó­lach krę­go­słu­pa
  • ogra­ni­cze­nie ru­cho­mo­ści krę­go­słu­pa
  • dys­ko­pa­tiach
  • rwie kul­szo­wej i bar­ko­wej