NEU­RAC, SET

SET, a obec­nie wzbo­ga­co­na o wi­bra­cję te­ra­pia Neu­rac opar­ta jest na do­świad­cze­niach te­ra­peu­tów pra­cu­ją­cych na urzą­dze­niu Red­cord. Pod­sta­wo­wym za­ło­że­niem te­ra­pii jest uzy­ska­nie u pa­cjen­ta sta­bil­no­ści w obrę­bie cia­ła. Pa­cjent mo­że mieć do­sko­na­le roz­bu­do­wa­ną syl­wet­kę i sta­bi­li­za­cję glo­bal­ną, ale mieć za­bu­rze­nia w obrę­bie sta­bi­li­za­cji lo­kal­nej (naj­bli­żej miej­sca bó­lu), co ge­ne­ru­je prze­cią­że­nia i w kon­se­kwen­cji ból. Ćwi­cze­nia mu­szą być wy­ko­ny­wa­ne w wa­run­kach wol­nych od do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych.

WSKA­ZA­NIA

  • ostre bó­le krę­go­słu­pa
  • dys­ko­pa­tiach
  • ura­zach koń­czyn
  • zmia­nach zwy­rod­nie­nio­wych
  • re­ha­bi­li­ta­cja spor­tow­ców, tre­ning spor­to­wy