NEU­RO­MO­BI­LI­ZA­CJA

To me­to­da po­le­ga­ją­ca na li­kwi­da­cji wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ści za­cho­dzą­cych w ukła­dzie ner­wo­wym, któ­re wią­żą się z od­czu­wa­niem bó­lu, drę­twie­nia, mro­wie­nia oraz sztyw­no­ści w róż­nych re­jo­nach cia­ła. Czę­sto my­lo­ne z łok­ciem te­ni­si­sty, gol­fi­sty czy ze­spo­łem bo­le­sne­go bar­ku. Neu­ro­mo­bi­li­za­cje ma­ją szcze­gól­ne za­sto­so­wa­nie w ze­spo­łach bó­lo­wych krę­go­słu­pa, bó­lach i drę­twie­niach koń­czyn, ze­spo­le cie­śni nad­garst­ka. Mo­bi­li­za­cje ukła­du ner­wo­wego po­zwa­la­ją po­wró­cić do szyb­kiej ak­tyw­no­ści po wszel­kich in­ge­ren­cjach chi­rur­gicz­nych w obrę­bie koń­czyn jak i krę­go­słu­pa. Przed za­sto­so­wa­niem sto­su­je się peł­ną dia­gno­sty­kę w ce­lu lo­ka­li­za­cji zblo­ko­wa­nia . Sto­so­wa­nie neu­ro­mo­bi­li­za­cji uwa­ża­ne jest przez fi­zjo­te­ra­peu­tów i le­ka­rzy za jed­ną z naj­sku­tecz­niej­szych me­tod le­cze­nia ze­spo­łów bó­lo­wych zwią­za­nych z uci­skiem na ko­rze­nie ner­wo­we. Te­ra­pia po­le­ga na wie­lo­krot­nym ryt­micz­nym wy­ko­ny­wa­niu ruch z da­la od miej­sca bó­lu w ce­lu po­pra­wy śli­zgu ner­wu.

WSKA­ZA­NIA

  • bó­le pie­ką­ce, pro­mie­niu­ją­ce, tzw. po­strza­ło­we, cią­gną­ce, tę­pe itp.
  • bo­le­sny bark
  • dys­ko­pa­tie (pa­to­lo­gie krąż­ka mię­dzy­krę­go­we­go)
  • rwa kul­szo­wa, rwa udo­wa, rwa bar­ko­wa
  • ze­spo­ły cie­śni nad­garst­ka, ka­na­łu Gi­jo­na