PO­LE MA­GNE­TYCZ­NE (PM)

Pole magnetyczne na kolana Gdańsk

Po­le ma­gne­tycz­ne (MAGNETOTRON, ma­gne­to­te­ra­pia) to no­wo­cze­sna me­to­da fi­zy­kal­na sto­so­wa­na w le­cze­niu i re­ha­bi­li­ta­cji. Do wy­two­rze­nia po­la ma­gne­tycz­nego wy­ko­rzy­stu­je się ma­gne­sy lub spe­cjal­ne urzą­dze­nia ge­ne­ru­ją­ce od­po­wied­nie pa­ra­me­try zmien­ne­go po­la ma­gne­tycz­nego. Ma­gne­to­te­ra­pia po­le­ga na eks­po­zy­cji ca­łe­go cia­ła lub je­go czę­ści w po­lu ma­gne­tycz­nym o wyż­szej in­duk­cji po­la niż w ma­gne­to­sty­mu­la­cji. Po­le ma­gne­tycz­ne jest tu czyn­ni­kiem ze­wnętrz­nym prze­ni­ka­ją­cym przez or­ga­nizm czło­wie­ka zmie­nia­jąc funk­cje bio­lo­gicz­ne tka­nek i mo­bi­li­zu­jąc pro­ce­sy od­por­no­ścio­we i re­ge­ne­ra­cyj­ne. Pod­czas za­bie­gu pa­cjent nie od­czu­wa cie­pła, a po­le ma­gne­tycz­ne prze­ni­ka do ciał przez ubra­nia, gips, ban­da­że.

WSKA­ZA­NIA

  • zmia­ny zwy­rod­nie­nio­we sta­wów, krę­go­słu­pa i koń­czyn
  • oste­opo­ro­za
  • ze­spół Su­dec­ka
  • sta­ny po­ura­zo­we: zła­ma­nia, skrę­ce­nia, zwich­nię­cia, stłu­cze­nia (czas go­je­nia o oko­ło 35% krót­szy)
  • opa­rze­nia i od­le­ży­ny
  • mi­gre­ny
  • zra­nie­nia i owrzo­dze­nia
  • bli­zny, bli­zny po­za­wa­ło­we i po­ura­zo­we w mó­zgo­wiu i ser­cu
  • ze­spo­ły bó­lo­we ostre i prze­wle­kłe