PRĄ­DY DIA­DY­NA­MICZ­NE (DD)

Prądy DD Gdańsk

Prą­dy dia­dy­na­micz­ne są to prą­dy im­pul­so­we ma­łej czę­sto­tli­wo­ści bar­dzo in­ten­syw­nie od­bie­ra­ne przez pa­cjen­ta. Im sil­niej­sze draż­nie­nie za­koń­czeń ner­wo­wych w skó­rze tym sku­tecz­niej­szy efekt. Już po 8 dniach za­bie­go­wych mo­gą znik­nąć cał­ko­wi­cie ob­ja­wy bó­lo­we rwy kul­szo­wej. Za­bieg tr­wa 8 min.

WSKA­ZA­NIA

  • bó­le ostre ty­pu rwy
  • zmia­ny zwy­rod­nie­nio­we
  • dys­ko­pa­tie