PRĄ­DY IN­TER­FE­REN­CYJ­NE (IF)

Prą­dy in­ter­fe­ren­cyj­ne są prą­da­mi śred­niej czę­sto­tli­wo­ści. Opra­co­wa­no je dla uzy­ska­nia przy­jem­niej­szych od­czuć niż w przy­pad­ku draż­nią­ce­go DD. Tak na­praw­dę prą­dy IF są no­śni­ka­mi prą­dów DD, ale w du­żo przy­jem­niej­szych od­czu­ciach niż DD. Pa­cjen­ci od­czu­wa­ją ten za­bieg ja­ko elek­trycz­ny ma­saż.

Czę­sto­tli­wo­ści sto­so­wa­ne w IF:

  • 0–10 Hz: in­ten­syw­ne po­bu­dza­nie mię­śni do pra­cy – sto­so­wa­ne w za­ni­kach mię­śnio­wych
  • 10–50 Hz: po­bu­dza­nie mię­śni i moc­ne ich prze­krwie­nie – sto­so­wa­ne po ura­zach i dłu­gich unie­ru­cho­mie­niach
  • 50–90 Hz: in­ten­syw­ne prze­krwie­nie mię­śni – sto­so­wa­ne po dłu­gich unie­ru­cho­mie­niach, zmia­nach tro­ficz­nych tka­nek mięk­kich i prze­cią­że­niach mię­śnia po in­ten­syw­nym tre­nin­gu
  • 90–200 Hz: in­ten­syw­ne dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lo­we – roz­luź­nie­nie mię­śni i mak­sy­mal­ne dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lo­we

WSKA­ZA­NIA

  • zmia­ny prze­cią­że­nio­we mię­śni
  • dłu­go­trwa­łe po­zy­cje wy­mu­szo­ne (pa­ca z biur­kiem)
  • zmia­ny po­ura­zo­we wszel­ko­ści ze wzmo­żo­nym na­pię­ciem mię­śnio­wym
  • dys­ko­pa­tie
  • obrzę­ki
  • za­bu­rze­nia tro­ficz­ne