PRĄ­DY TENS

Prądy DD Gdańsk

TENS, czy­li prze­zskór­na elek­trycz­na sty­mu­la­cja ner­wów, wy­ko­rzy­stu­ją­ca prą­dy im­pul­so­we ni­skiej czę­sto­tli­wo­ści. Od­po­wied­nio do­pa­so­wa­ne czę­sto­tli­wo­ści sty­mu­lu­ją układ ner­wo­wy, któ­ry prze­no­si in­for­ma­cje re­gu­lu­ją­ce pra­cę or­ga­ni­zmu z mó­zgu. Dro­ga­mi zstę­pu­ją­cy­mi po­le­ce­nia do­cie­ra­ją do wszyst­kich na­rzą­dów, tka­nek i ko­mó­rek. W me­to­dzie tej wy­ko­rzy­stu­je się blo­ka­dę prze­wo­dze­nia bó­lu (teo­ria bram­ki bó­lo­wej Mel­zac­ka i Wal­la), a tak­że efekt znacz­nej pro­duk­cji en­dor­fin (hor­mo­nów szczę­ścia).

WSKA­ZA­NIA

  • sil­ne dzia­ła­nie prze­ciw bó­lo­we w rwach kul­szo­wych
  • dys­ko­pa­tia
  • zmia­ny po­ura­zo­we