TO­NO­LI­ZA

Jest me­to­dą elek­tro­sty­mu­la­cji, któ­rej głów­ną funk­cją jest przy­wró­ce­nie fi­zjo­lo­gicz­nej rów­no­wa­gi po­bu­dze­nia włó­kien mię­śniowych. Sto­su­je się ją przy dys­funk­cjach cen­tral­ne­go ukła­du ner­wo­we­go, gdzie do­cho­dzi do po­ra­że­nia spa­stycz­ne­go mię­śni. Na­prze­mien­na pra­ca mię­śni zgi­na­czy i pro­stow­ni­ków wy­mu­szo­na prze­pły­wem prą­du pro­wa­dzi w efek­cie do od­twa­rza­nia me­cha­ni­zmu odru­cho­we­go i przy­wra­ca­nia rów­no­wa­gi fi­zjo­lo­gicz­nej po­ra­żo­nych mię­śni.

WSKA­ZA­NIA

  • po ura­zach i uda­rach i mó­zgu
  • po ura­zach rdze­nia krę­go­we­go
  • mia­ny zwy­rod­nie­nio­we
  • stward­nie­niu roz­sia­nym
  • po­ra­że­niach mó­zgo­wych dzie­cię­cych
  • krę­czu kar­ku po­cho­dze­nia czyn­no­ścio­we­go