Gdańsk, 01.03.2019 r.


REGULAMIN R-CITO


Podstawy prawne funkcjonowania

§1

Poradnia Rehabilitacji R-Cito działa w ramach jednoosobowej działalności
gospodarczej R-Cito Szymon Marczuk i mieści się w Gdańsku przy ulicy Pilotów 3/25
80-460 Gdańsk.

Postanowienia ogólne

§2

Regulamin porządkowy gabinetu określa:

  • cel i podstawowe zadania

  • przebieg procesu udzielania Świadczeń rehabilitacyjnych

  • strukturę organizacyjną

  • prawa i obowiązki pacjenta/firmy


§3

Poradnia Rehabilitacji R-Cito jest prywatnym gabinetem rehabilitacyjnym utworzonym
ze środków własnych firmy R-Cito Szymon Marczuk.


Cele i podstawowe zadania gabinetu


§4Celem gabinetu jest udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych w pierwszej kolejności
osobom niepełnosprawnym, którzy są pracownikami firmy, pacjentom komercyjnym
oraz pozostałym pracownikom firmy.


Do zadań z zakresu rehabilitacji należy:
a) wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii,
b) wykonywanie masażu leczniczego ręcznego,
c) doskonalenie zawodowe personelu,
d) dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu
e) kontrola przebiegu procesu udzielania świadczeń
f) prowadzenie dokumentacji medycznej,
g) stały monitoring postępów pacjenta.

§5

Poradnia Rehabilitacji R-Cito organizuje rehabilitację w sposób zapewniajacy
pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.


Osoby niepełnosprawne będące pracownikami firmy korzystają z zabiegów
leczniczych bezpłatnie.


Poradnia Rehabilitacji R-Cito udziela świadczeń w domu pacjenta według cennika.


Fizjoterapeuta (magister rehabilitacji) na podstawie skierowania od lekarza specjalisty wykonuje zabiegi przez lekarza zlecone bądź na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu i badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.

Pacjent (lub jego opiekun) / firma korzystając z zabiegu wyraża zgodę na piśmie na proponowane zabiegi, jeśli nie posiada skierowania od lekarza.


Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj.: osobiście, przez członków
rodziny, osoby trzecie, telefonicznie lub mailowo, formularz kontaktowy nautronie
internetowej www.r-cito.pl z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.


Usługi będą udzielane w dniu zgłoszenia o ile w terminarzu gabinetu widnieje wolny czas pozwalający na wykonanie danej usługi lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.


Istnieje możliwość przeniesienia umówionego wcześniej zabiegu na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i telefonicznym, sms lub mailowym kontakcie z rejestracją placówki z co najmniej 24 h wyprzedzeniem.


Zabieg zostaje uznany za odbyty, jeśli Poradnia Rehabilitacji R-Cito nie zostanie
powiadomiona o nieobecności z co najmniej 24 h wyprzedzeniem. W wyjątkowych sytuacjach sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.


Na wykorzystanie opłaconych zabiegów/pakietów zabiegowych pacjent ma czas do 3 miesięcy od daty pierwszej wizyty.


Rehabilitant ma prawo zażądać skierowania od lekarza specjalisty na zabiegi.


Rehabilitant ma prawo wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań.


Rehabilitant ma prawo wymagać rzetelnego uzupełnienia karty przeciwwskazań.


Poradnia Rehabilitacji R-Cito prowadzi dokumentacje medyczną Świadczeń oraz
zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako, RODO”).


Poradnia Rehabilitacji R-Cito może udostępnić dokumentacje o której mowa w ust. $4
ptk g):
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upowaźnionej
przez pacjenta,
b) zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza
zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości świadczeń zdrowotnych
c) innym upoważnionym organom.Poradnia Rehabilitacji R-Cito jest podmiotem pośredniczącym w udzielaniu świadczeń
przez Iekarzy specjalistów i terapeutów i nie ponosi odpowiedzialności za ich usługi
lecznicze i zalecenia.


R-Cito nie jest podmiotem uczestniczącym w rozliczeniu finansowym między lekarzami
specjalistami i terapeutami a usługobiorcą w związku z powyższym nie będzie rozpatrywał reklamacji ani uczestniczył w kwestiach spornych pomiędzy nimi.


Poradnia Rehabilitacji R-CITO nie ponosi odpowiedzialność za rzeczy pacjenta pozostawione w szafkach. Wszystkie wartościowe przedmioty, pieniądze i inne kosztowności należy złożyć do depozytu na rejestracji.


Poradnia Rehabilitacji R-Cito nie ponosi odpowiedzialności za osoby i ich niewłaściwe
zachowanie mogące stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na
terenie placówki.


Organizacja Poradni Rehabilitacji R-Cito

§6

W skład Poradni Rehabilitacji R-Cito wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a) Gabinet fizykoterapii,
b) Gabinet kinezyterapii,
c) Gabinet masażu leczniczego
d) Gabinet kosmetyczny,
e) Gabinet diagnostyczny,
f) Departament edukacji

§7


Personel Poradni Rehabilitacji R-Cito stanowią:
a) fizjoterapeuta – mgr fizjoterapii, pełniący funkcję osoby odpowiedzialnej za
całokształt funkcjonowania placówki,
b) licencjat fizjoterapii,
c) technik usług kosmetycznych,
d) lekarze,
e) doraźnie pielęgniarka,
f) rejestratorki medyczne,
g) inne osoby zapewniające ciągłość funkcjonowania gabinetu.


Nadzór nad działalnością Poradni Rehabilitacji R-Cito sprawuje dyrektor placówki
Szymon Marczuk.Czas pracy

§8

Gabinety są czynne od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 20.00 z
wyłączeniem świąt. Poradnia Rehabilitacji R-Cito zastrzega sobie możliwość zmiany
czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Informacja o zmianach
będzie podana na drzwiach placówki oraz przesłana mailem do pracowników.

W wyjątkowych sytuacjach placówka prowadzi świadczenia w trybie ostrego dyżuru poza godzinami pracy placówki.


Prawa i obowiązki pacjenta

§9

W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do:
a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny
b) świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
c) rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
d) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
e) pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia
f) pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.


Do obowiązków pacjenta należy:
a) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
b) posiadanie obuwia zmiennego podczas wszystkich zabiegów ( szczególnie w sezonie jesienno – zimowym),
c) zaopatrzenie w duży ręcznik kąpielowy na kozetkę w celu ochrony tapicerki,
d) w przypadku otrzymania podkładów do elektrod, przepłukanie i dokładne wysuszenie ich przed następnym zabiegiem,
e) posiadanie stroju sportowego podczas ćwiczeń i terapii,
f) przestrzegania zaleceń lekarza i rehabilitanta
g) informować terapeutę o zmianach stanu zdrowia i obrazu klinicznego podczas prowadzenia terapii
h) okazanie skierowania na zabiegi lub dodatkowych wyników badań ( USG, RTG, MRI
i ln.) jeśli rehabilitant postawi taki wymóg
i) poinformowanie terapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących
przeciwwskazaniach zabiegowych przed jak i w trakcie świadczenia ustug
j) przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie poradni
k) przestrzegania zasad bezpieczeństwa p-poż
I) nie przeszkadzania i zakłócania spokoju innym korzystającym z usług placówki
m) ze względów bezpieczeństwa zabrania się korzystania z telefonów komórkowych
nakazuje się wyłączenie dźwięku.
n) nie spożywać obfitych posiłków minimum godzinę przed zabiegami
o) stawiać się na zabiegi w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu bądź środków odurzających.Zgłoszenie reklamacji i zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi

§10

Placówka stara się wykonywać zabiegi na najwyższym poziomie i z najwyższa
starannością zgodnie z aktualną wiedzą, W przypadku niezadowolenia ze świadczeń
prowadzonych w Poradni Rehabilitacji R-Cito możliwe jest złożenie na piśmie reklamacji w placówce na ręce dyrektora, bądź wysłania pocztą listem poleconym na
adres siedziby firmy.

Termin składania reklamacji wynosi 14 dni od dnia ostatniego wykonanego zabiegu lub terapii.


Data stempla pocztowego uznawana jest za dzień złożenia reklamacji. Jednak Pacjent jest zobligowany do jak najszybszego powiadomienia placówki o zaistniałych komplikacjach w celu szybkiej interwencji i maksymalnemu złagodzeniu niepożądanych następstw terapii.


Wniosek reklamacyjny musi zawierać:
a) dane pacjenta,
b) kartę zabiegową,
c) opis wykonywanych zabiegów,
d) kopię potwierdzenia opłacenia zabiegów,
e) opis przypadku i szkody z wymienieniem zastrzeżeń co do obsługi,
f) żądanie pacjenta,
g) proponowaną ugodę,


Poradnia Rehabilitacji R-Cito ma 14 dni na ustosunkowanie się do roszczeń pacjenta
od dnia otrzymania reklamacji. W uzasadnianych wypadkach termin ten może zostać
wydłużony do 30 dni.
Nieustosunkowanie się do pisma w wyżej wymienionym terminie jest jednoznaczne Z
przyjęciem pisma reklamacyjnego.
Brak współpracy Pacjenta, niestosowanie się do zaleceń i utrudnianie prób naprawy
niepożądanych następstw terapii, bądź umyślne pogorszanie swojego stanu, wiązać
się będzie z negatywnym rozpatrzeniem wniosku reklamacyjnego.
Ponadto Pacjent jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie, ubezpieczyciela Poradni
rehabilitacji R-Cito o zaistnieniu szkody w jednym z
poniższych sposobów:
a) za pośrednictwem formularza internetowego ze strony www aktualnego ubezpieczyciela.
b) telefonicznie za pośrednictwem infolinii aktualnego ubezpieczyciela
c) osobiście w wybranym Oddziale aktualnego ubezpieczyciela
d) na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie
danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku,
opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia
bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu
zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem
rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.


Płatności

§11

Osoby korzystające z zabiegów w gabinecie rehabilitacji zobowiązane są do
wykupienia w rejestracji ośrodka karnetów lub wejściówek, wg obowiazujacego
cennika, lub spisanych indywidualnych ustaleń z terapeuta.


Przy serii 10 zabiegów zapłata za cały pakiet winna nastąpić najpóźniej przy trzeciej
wizycie.

W sytuacjach wyjątkowych i po indywidualnym ustaleniu płatność za serie zabiegów może zostać rozłożona na dwie raty płatne w pierwszym oraz piątym dniu zabiegowym – z zastrzeżeniem, iż w przypadku przerwania rehabilitacji w trakcie trwania serii, zabiegi zostaną rozliczone jak za pojedyncze spotkanie zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.


W przypadku gdy płatność za serię zabiegową została rozłożona na dwie raty – i od wpłaty pierwszej minęło 30 dni Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia drugiej raty celem zachowania rabatu za zabiegi udzielanego w przypadku wykupienia serii zabiegowej. W innym wypadku zabiegi zostaną rozliczone jak za pojedyncze spotkanie zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem a Pacjent zostanie wezwany do zapłaty powstałej w wyniku tego rozliczenia różnicy cenowej.


Ptatności za świadczenia dokonuje się u uprawnionego pracownika R-Cito w
rejestracji.


Platności dokonuje się w PLN w formie gotówki, kartą w rejestracji lub
przelewu płatnego na konto: Idea
Bank 6019500001 2006 0628 7609 0002


Pacjent zobowiązany jest do zachowania paragonu na wypadek złożenia reklamacji
oraz weryfikacji płatności.

Paragon jest wydawany przy płatności lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie i do
odbioru w rejestracji.


R-Cito na życzenie pacjenta wystawi fakturę za wykonane usługi w przypadku
dostarczenia oryginału paragonu do 3 miesięcy od dnia w jakim został wystawiony
paragon oraz pełnych danych pacjenta do rąk osoby uprawnionej.


Zwrot niewykorzystanej kwoty za zabiegi jest możliwy w rejestracji bądź na konto
bankowe po wcześniejszym pisemnym przedstawieniu danych do przelewu


Nie dokonuje się zwrotu, jeżeli pacjent:
a) Nie stawia się na zabiegi
b) Nie odwołał wizyty w terminie 24 godzin przed rozpoczęciem zabiegu
c) Minął czas 3 miesięcy od daty pierwszej wizyty.


Pacjent na życzenie może uzyskać rabat w wysokości ustalonej indywidualnie z
dyrektorem R-Cito lub Kierownikiem ds. Administracyjnych oraz obsługi Pacjenta.
R-Cito zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych zabiegów z puli rabatowej.


Korzystanie z usług i niedokonanie płatności w terminie 30 dni bądź datą wskazaną
na fakturze wiązać się będzie z wystawieniem wezwania do zapłaty. Ponadto dtużnik
zostanie obciążony opłatą za wystawienie monitu w wysokości 10,00 zł za kaźde
pismo, oraz ustawowymi odsetkami karnymi za każdy dzień zwłoki.

§12

Wszystkich korzystających z usług poradni i przebywających na terenie Poradni
Rehabilitacji obowiązuje Regulamin R-Cito i jest to równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.


§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r.

Przewiń na górę