Gdańsk, 01.01.2016r.

REGULAMIN  R–CITO

DLA FIRM

Podstawy prawne funkcjonowania

§1

Poradnia Rehabilitacji R-Cito działa w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej R-Cito Szymon Marczuk i mieści się w Gdańsku przy ulicy Pilotów 3.

Postanowienia ogólne

§2

Regulamin porządkowy gabinetu określa:

  • cel i podstawowe zadania
  • przebieg procesu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych
  • strukturę organizacyjną
  • prawa i obowiązki pacjenta/firmy

§3

Poradnia Rehabilitacji R-Cito jest prywatnym gabinetem rehabilitacyjnym utworzonym ze środków własnych firmy R-Cito Szymon Marczuk.

Cele i podstawowe zadania gabinetu

§4

Celem gabinetu jest udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych w pierwszej kolejności osobom niepełnosprawnym, którzy są pracownikami firmy, pacjentom komercyjnym oraz pozostałym pracownikom firmy.

Do zadań z zakresu rehabilitacji należy: a) wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii, b) wykonywanie masażu leczniczego ręcznego, c) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciało, d) doskonalenie zawodowe personelu, e) dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu, f) przebieg procesu udzielania świadczeń, g) prowadzenie dokumentacji medycznej, h) stały monitoring postępów pacjenta.

§5

Poradnia Rehabilitacji R-Cito organizuje rehabilitację w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

Osoby niepełnosprawne będące pracownikami firmy korzystają z zabiegów leczniczych bezpłatnie.

Poradnia Rehabilitacji R-Cito udziela świadczeń w domu pacjenta według cennika.

Fizjoterapeuta ( magister rehabilitacji ) na podstawie skierowania od lekarza specjalisty wykonuje zabiegi przez lekarza zlecone bądź na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu i badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.

Pacjent ( lub jego opiekun ) /firma wyraża zgodę na piśmie na proponowane zabiegi jeśli nie posiada skierowania od lekarza.

Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. : osobiście, przez członków rodziny, osoby trzecie, telefonicznie lub mailowo, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.

Usługi będą udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Istnieje możliwość przeniesienia zabiegu na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i telefonicznym lub mailowym uprzedzeniem o zmianie co najmniej 12 h wcześniej.

Zabieg zostaje uznany za odbyty jeśli Poradnia Rehabilitacji R-Cito nie zostanie powiadomiona o nieobecności. W wyjątkowych sytuacjach sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

Na wykorzystanie opłaconych zabiegów pacjent ma czas do 62 dni od daty pierwszej wizyty.

Rehabilitant ma prawo zażądać skierowania od lekarza specjalisty na zabiegi.

Rehabilitant ma prawo wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań.

Rehabilitant ma prawo wymagać rzetelnego uzupełnienia karty przeciwwskazań.

Poradnia Rehabilitacji R-Cito w uzasadnionych przypadkach prowadzi dokumentacje medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Poradnia Rehabilitacji R-Cito może udostępnić dokumentację o której mowa w ust. §4 ptk g): a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, b) zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych c) innym upoważnionym organom.

Poradnia Rehabilitacji R-Cito jest podmiotem pośredniczącym w udzielaniu świadczeń przez lekarzy specjalistów i terapeutów i nie ponosi odpowiedzialności za ich usługi lecznicze i zalecenia.

R-Cito nie jest podmiotem uczestniczącym w rozliczeniu finansowym między lekarzami specjalistami i terapeutami a usługobiorcą w związku z powyższym nie będzie rozpatrywał reklamacji ani uczestniczył w kwestiach spornych pomiędzy nimi.

Poradnia Rehabilitacji R-Cito nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w placówce jak i pozostawionych w szafkach.

Poradnia Rehabilitacji R-Cito nie ponosi odpowiedzialności za osoby i ich niewłaściwe zachowanie mogące stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie placówki.

Organizacja Poradni Rehabilitacji R-Cito

§6

W skład Poradni Rehabilitacji R-Cito wchodzą następujące komórki organizacyjne: a) Gabinet fizykoterapii, b) Gabinet kinezyterapii, c) Gabinet masażu leczniczego, d) Gabinet kosmetyczny, e) Gabinet diagnostyczny, f) Departament edukacji.

§7

Personel Poradni Rehabilitacji R-Cito stanowią: a) fizjoterapeuta – mgr fizjoterapii, pełniący funkcję osoby odpowiedzialnej za całokształt funkcjonowania placówki. b) licencjat fizjoterapii c) technik usług kosmetycznych d) lekarze e) doraźnie pielęgniarka f) inne osoby zapewniające ciągłość funkcjonowania gabinetu. Nadzór nad działalnością Poradni Rehabilitacji R-Cito sprawuje dyrektor placówki Szymon Marczuk

Czas pracy §8

Gabinety są czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 20.00 z wyłączeniem świąt. Poradnia Rehabilitacji R-Cito zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Informacja o zmianach będzie podana na stronie internetowej oraz przesłana mailem do pracowników.

W wyjątkowych sytuacjach placówka prowadzi świadczenia w trybie ostrego dyżuru po za godzinami pracy placówki.

Prawa i obowiązki pacjenta §9

W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do: a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny, b) świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, c) rzetelnej informacji o stanie zdrowia, d) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby, e) pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia f) pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów. Do obowiązków pacjenta należy: a) przestrzegania zasad higieny osobistej, b) posiadanie obuwia zmiennego podczas wszystkich zabiegów ( szczególnie w sezonie jesienno-zimowym) c) zaopatrzenie w ręcznik kąpielowy gdy zabiegi tego wymagają d) w przypadku otrzymania podkładów do elektrod, przepłukanie i dokładne wysuszenie ich przed następnym zabiegiem e) posiadanie stroju sportowego podczas ćwiczeń i terapii f) przestrzegania zaleceń lekarza i rehabilitanta g) informować terapeutę o zmianach stanu i obrazu klinicznego podczas prowadzenia terapii h) okazanie skierowania na zabiegi lub dodatkowych wyników badań ( USG, RTG, MRI i In.) jeśli rehabilitant postawi taki wymóg i) poinformowanie terapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach zabiegowych przed jak i w trakcie świadczenia uług j) przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie poradni k) przestrzegania zasad bezpieczeństwa p-poż l) nie przeszkadzania i zakłócania spokoju innym korzystającym z usług placówki m) ze względów bezpieczeństwa zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i nakazuje się wyłączenie dźwięku. n) nie spożywać obfitych posiłków minimum godzinę przed zabiegami o) stawiać się na zabiegi w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu bądź środków odurzających

Zgłoszenie reklamacji i zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi §10

Placówka stara się wykonywać zabiegi na najwyższym poziomie i starannością zgodnie z aktualną wiedzą. W przypadku niezadowolenia ze świadczeń prowadzonych w Poradni Rehabilitacji R-Cito możliwe jest złożenie na piśmie reklamacji w placówce na ręce dyrektora, bądź wysłania pocztą listem poleconym na adres siedziby firmy. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni od dnia ostatniego wykonanego zabiegu lub terapii. Data stempla pocztowego uznawana jest za dzień złożenia reklamacji. Jednak Pacjent jest zobligowany do jak najszybszego powiadomienia placówki o zaistniałych komplikacjach w celu szybkiej interwencji i maksymalnemu złagodzeniu niepożądanych następstw terapii. Wniosek reklamacyjny musi zawierać: a) dane pacjenta, b) kartę zabiegową, c) opis wykonywanych zabiegów d) kopię potwierdzenia opłacenia zabiegów, e) opis przypadku i szkody z wymienieniem zastrzeżeń co do obsługi, f) proponowaną ugodę, g) dokumentację medyczną. Poradnia Rehabilitacji R-Cito ma 14 dni na ustosunkowanie się do roszczeń pacjenta od dnia otrzymania reklamacji. w uzasadnianych wypadkach termin ten może zostać wydłużony do 30 dni. Nieustosunkowanie się do pisma w wyżej wymienionym terminie jest jednoznaczne z przyjęciem pisma reklamacyjnego. Brak współpracy Pacjenta, niestosowanie się do zaleceń i utrudnianie prób naprawy niepożądanych następstw terapii, bądź umyśle pogorszanie swojego stanu, wiązać się będzie z negatywnym rozpatrzeniem wniosku reklamacyjnego. Ponad to Pacjent jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie, ubezpieczyciela Poradni rehabilitacji R-Cito ale nie później niż 14 dni od zaistnienia szkody w jednym z poniższych sposobów: a) za pośrednictwem formularza internetowego ze strony www. zgloszenie.pzu.pl, b) korzystając z Czata Video, c) telefonicznie za pośrednictwem infolinii 801 102 102 lub (22) 566 55 55, d) osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU, e) na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń. Poradnia Rehabilitacji R-Cito nie jest odpowiedzialna za działanie systemów partnerskich typu OK system i nie jest uprawniona do rozpatrywania reklamacji pomiędzy członkami klubu, a operatorem OK System.

Płatności §11

Osoby korzystające z zabiegów w gabinecie rehabilitacji zobowiązane są do wykupienia w rejestracji ośrodka karnetów lub wejściówek, wg obowiązującego cennika, lub indywidualnych ustaleń z terapeutą.

Przy serii kilku zabiegów zapłata za cały pakiet winna nastąpić przy pierwszej wizycie. Płatności za świadczenia dokonuje się u uprawnionego pracownika R-Cito w rejestracji.

Płatności dokonuje się w PLN w formie gotówki w rejestracji lub przelewu płatnego na konto: Idea Bank 60 1950 0001 2006 0628 7609 0002.

Pacjent zobowiązany jest do zachowania paragonu na wypadek złożenia reklamacji oraz weryfikacji płatności.

Paragon jest wydawany przy płatności lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie i do odbioru w rejestracji

R-Cito na życzenie pacjenta wystawi fakturę za wykonane usługi w przypadku dostarczenia oryginału paragonu do ostatniego dnia miesiąca w jakim został wystawiony paragon oraz pełnych danych pacjenta do rąk osoby uprawnionej.

Zwrot niewykorzystanej kwoty za zabiegi jest możliwy w rejestracji bądź na konto bankowe po wcześniejszym pisemnym przedstawieniu danych do przelewu.

Nie dokonuje się zwrotu jeżeli pacjent: a) Nie stawia się na zabiegi b) Nie odwołał wizyty w terminie 12 godzin przed rozpoczęciem zabiegu c) Minął czas 62 dni od daty pierwszej wizyty.

Pacjent na życzenie może uzyskać rabat w wysokości ustalonej indywidualnie z dyrektorem R-Cito R-Cito zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych zabiegów z puli rabatowej.

Pacjenci OK System zobowiązani są do przedłożenia własnej aktywnej karty przed rozpoczęciem zabiegów.

Korzystanie z usług i nie dokonanie płatności w terminie wyznaczonym przy rejestracji bądź datą wskazaną na fakturze wiązać się będzie z wystawieniem wezwania do zapłaty. Ponadto dłużnik zostanie obciążony opłatą za wystawienie monitu w wysokości 30,00 zł za każde pismo, oraz ustawowymi odsetkami karnymi za każdy dzień zwłoki. Wezwanie do zapłaty zostanie wysłane kopertą o wartości 500,- zł za która zostanie obciążony dłużnik.

§12

Wszystkich korzystających z usług poradni i przebywających na terenie Poradni Rehabilitacji obowiązuje Regulamin R-Cito i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016

Przewiń na górę