Ul­tra­dź­wię­ki (UD)

Ul­tra­dź­wię­ki są swe­go ro­dza­ju mi­kro­-ma­sa­żem wy­ko­na­nym przez nie­sły­szal­ną przez czło­wie­ka fa­lę dźwię­ko­wa emi­to­wa­ną przez gło­wi­cę UD. Pod­czas wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gu wy­ko­nu­je się mi­kro­-ma­saż tka­nek, mo­de­lu­je włók­na ko­la­ge­no­we oraz nie­znacz­nie podno­si tem­pe­ra­tu­rę oko­li­cy za­bie­go­wej. Zwięk­sze­nie tej tem­pe­ra­tu­ry po­wo­du­je roz­sze­rze­nie na­czyń kr­wio­no­śnych no­szą­cych ze so­bą tlen dla do­tle­nie­nia tkan­ki, skład­ni­ki od­żyw­cze dla jej re­ge­ne­ra­cji, skład­ni­ki bu­dow­la­ne dla jej od­bu­do­wy. Jed­no­cze­śnie krew za­bie­ra ze so­bą di­tle­nek wę­gla i szko­dli­we pro­duk­ty prze­mia­ny ma­te­rii.

Wska­za­nia

  • uszko­dze­nia tka­nek w wy­ni­ku ura­zu
  • zmia­ny zwy­rod­nie­nio­we
  • ze­spo­ły bó­lo­we krę­go­słu­pa i sta­wów
  • bli­zny i bli­znow­ce