Szanowny Pacjencie,
w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji.
1.Informacja ogólne
R-Cito Szymon Marczuk (zwana dalej R-Cito) przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Pacjentów. RCito z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy
szyfrowania danych). R-Cito zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również
przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. R-Cito sprawują stałą kontrolę nad
procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając
stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu R-Cito. Akceptacja
Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z usług R-Cito
pacjent powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych Kupujących.
2. Administrator
Administratorem danych podawanych w formularzu kontaktowym („Dane”), zgodnie z Regulaminem, jest:
R-CITO Szymon Marczuk
Ul: Pilotów 3/25
80-460 Gdańsk
Tel. 691772300
r-cito.pl
e-mail: biuro@r-cito.pl
Gabinet zarejestrowany jest w CEIDG i Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
RPWDL000000192509
NIP 9570920179
REGON 221970859
REGON 14 znakowy : 22197085900028
3. Gromadzone Dane
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
„RODO”).
Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, PESEL, adres prowadzenia
działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, adres IP
komputera z którego dokonano rejestracji. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji pacjenta, wypełnianiu
formularza kontaktowego, karty pacjenta, w trakcie komunikacji z podmiotem danych. Ponieważ korzystacie
Państwo z usług medycznych, mogących wpłynąć na Państwa stan zdrowia, przetwarzamy również Państwa dane
wrażliwe: informacje dotyczące Państwa zdrowia lub informacje dotyczące przepisanych Państwu leków, wyrobów
medycznych, zabiegów – nazwa, postać, dawka, ilość, czas trwania, danych z analizy składu ciała oraz podmiotów
kierujących i lekarzy pod, których opieką Państwo są.
4. Cele przetwarzania Danych
Dane przetwarzane będą w celu:
1. Świadczenia usług medycznych i realizacji umów – przez okres prowadzenia usług na rzecz Pacjenta, aż do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych;
2. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających
z przepisów prawa i prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży
produktu za pośrednictwem R-Cito, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa.
3. Umożliwienia korzystania z usługi formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9
ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;
4. Kontaktowania się z Państwem, w celach związanych z działaniami rejestracyjnymi, poprzez dostępne
kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
5. Windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
6. Przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz w celu spełnienia obowiązków nałożonych na RCito przepisami prawa, w tym obowiązków rachunkowych i podatkowych;
7. Zapewnienia obsługi usług płatniczych i rachunkowych;
5. Podstawa przetwarzania danych
Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Kupującego, poprzez wybieranie odpowiednich
przycisków w formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji lub obsługi pacjenta oraz
w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych zabiegów na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na
Administratora.
6. Prawa Pacjenta
1. Podanie danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w regulaminie
danych w procesie rejestracji lub podczas realizacji usług uniemożliwia rejestrację, a niepodanie tych
Danych w procesie rejestracji uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Pacjenta na przetwarzanie jego
danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego rejestracji oraz możliwość
realizacji przez niego usług;
2. Pacjent ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem
Administratora. Administrator zapewnia również Pacjentowi możliwość usunięcia danych ze zbioru danych
w przypadku odstąpienia od umowy, a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w
świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Pacjentowi możliwość usunięcia danych ze
zbioru danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić
usunięcia danych, jeżeli Pacjent nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył
regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych
okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Pacjenta;
3. Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
4. Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
5. Pacjent ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii zrealizowanych usług);
6. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych,
w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia
systemu rejestracji i obsługi pacjenta R-Cito, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi
klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to
niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie
zawarli Państwo z Administratorem;
8. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu
korzystania z formularza kontaktowego;
9. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo
cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z rejestracją pod adresem biuro@r-cito.pl tel.:
691 772 300. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Zabezpieczenie danych
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez
Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

Przewiń na górę