Gdańsk, 01.01.2016r.

REGULAMIN  R–CITO

DLA FIRM

Podstawy prawne funkcjonowania

§1

Poradnia Rehabilitacji R-Cito działa w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej R-Cito
Szymon Marczuk i mieści się w Gdańsku przy ulicy Pilotów 3.

Postanowienia ogólne

§2

Regulamin porządkowy gabinetu określa:

  • cel i podstawowe zadania
  • przebieg procesu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych
  • strukturę organizacyjną
  • prawa i obowiązki pacjenta/firmy

§3

Poradnia Rehabilitacji R-Cito jest prywatnym gabinetem rehabilitacyjnym utworzonym ze
środków własnych firmy R-Cito Szymon Marczuk.

Cele i podstawowe zadania gabinetu

§4

Celem gabinetu jest udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych w pierwszej kolejności osobom
niepełnosprawnym, którzy są pracownikami firmy, pacjentom komercyjnym oraz pozostałym
pracownikom firmy.

Do zadań z zakresu rehabilitacji należy:
a) wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii,
b) wykonywanie masażu leczniczego ręcznego,
c) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciało,
d) doskonalenie zawodowe personelu,
e) dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu,
f) przebieg procesu udzielania świadczeń,
g) prowadzenie dokumentacji medycznej,
h) stały monitoring postępów pacjenta.

§5

Poradnia Rehabilitacji R-Cito organizuje rehabilitację w sposób zapewniający pacjentom
najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

Osoby niepełnosprawne będące pracownikami firmy korzystają z zabiegów leczniczych
bezpłatnie.

Poradnia Rehabilitacji R-Cito udziela świadczeń w domu pacjenta według cennika.

Fizjoterapeuta ( magister rehabilitacji ) na podstawie skierowania od lekarza specjalisty wykonuje
zabiegi przez lekarza zlecone bądź na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu
i badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.

Pacjent ( lub jego opiekun ) /firma wyraża zgodę na piśmie na proponowane zabiegi jeśli nie
posiada skierowania od lekarza.

Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. : osobiście, przez członków rodziny, osoby
trzecie, telefonicznie lub mailowo, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.

Usługi będą udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Istnieje możliwość przeniesienia zabiegu na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych
miejsc i telefonicznym lub mailowym uprzedzeniem o zmianie co najmniej 12 h wcześniej.

Zabieg zostaje uznany za odbyty jeśli Poradnia Rehabilitacji R-Cito nie zostanie powiadomiona
o nieobecności. W wyjątkowych sytuacjach sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

Na wykorzystanie opłaconych zabiegów pacjent ma czas do 62 dni od daty pierwszej wizyty.

Rehabilitant ma prawo zażądać skierowania od lekarza specjalisty na zabiegi.

Rehabilitant ma prawo wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań.

Rehabilitant ma prawo wymagać rzetelnego uzupełnienia karty przeciwwskazań.

Poradnia Rehabilitacji R-Cito w uzasadnionych przypadkach prowadzi dokumentacje medyczną
świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Poradnia Rehabilitacji R-Cito może udostępnić dokumentację o której mowa w ust. §4 ptk g):
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez
pacjenta,
b) zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami
opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
świadczeń zdrowotnych
c) innym upoważnionym organom.

Poradnia Rehabilitacji R-Cito jest podmiotem pośredniczącym w udzielaniu świadczeń przez
lekarzy specjalistów i terapeutów i nie ponosi odpowiedzialności za ich usługi lecznicze i zalecenia.

R-Cito nie jest podmiotem uczestniczącym w rozliczeniu finansowym między lekarzami
specjalistami i terapeutami a usługobiorcą w związku z powyższym nie będzie rozpatrywał
reklamacji ani uczestniczył w kwestiach spornych pomiędzy nimi.

Poradnia Rehabilitacji R-Cito nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w placówce
jak i pozostawionych w szafkach.

Poradnia Rehabilitacji R-Cito nie ponosi odpowiedzialności za osoby i ich niewłaściwe zachowanie
mogące stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie placówki.

Organizacja Poradni Rehabilitacji R-Cito

§6

W skład Poradni Rehabilitacji R-Cito wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a) Gabinet fizykoterapii,
b) Gabinet kinezyterapii,
c) Gabinet masażu leczniczego,
d) Gabinet kosmetyczny,
e) Gabinet diagnostyczny,
f) Departament edukacji.

§7

Personel Poradni Rehabilitacji R-Cito stanowią:
a) fizjoterapeuta – mgr fizjoterapii, pełniący funkcję osoby odpowiedzialnej za całokształt
funkcjonowania placówki.
b) licencjat fizjoterapii
c) technik usług kosmetycznych
d) lekarze
e) doraźnie pielęgniarka
f) inne osoby zapewniające ciągłość funkcjonowania gabinetu.
Nadzór nad działalnością Poradni Rehabilitacji R-Cito sprawuje dyrektor placówki Szymon
Marczuk

Czas pracy
§8

Gabinety są czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 20.00 z wyłączeniem świąt.
Poradnia Rehabilitacji R-Cito zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia
dodatkowego dnia wolnego. Informacja o zmianach będzie podana na stronie internetowej oraz
przesłana mailem do pracowników.

W wyjątkowych sytuacjach placówka prowadzi świadczenia w trybie ostrego dyżuru po za
godzinami pracy placówki.

Prawa i obowiązki pacjenta
§9

W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do:
a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
b) świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
c) rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
d) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
e) pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia
f) pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.
Do obowiązków pacjenta należy:
a) przestrzegania zasad higieny osobistej,
b) posiadanie obuwia zmiennego podczas wszystkich zabiegów ( szczególnie w sezonie
jesienno-zimowym)
c) zaopatrzenie w ręcznik kąpielowy gdy zabiegi tego wymagają
d) w przypadku otrzymania podkładów do elektrod, przepłukanie i dokładne wysuszenie ich
przed następnym zabiegiem
e) posiadanie stroju sportowego podczas ćwiczeń i terapii
f) przestrzegania zaleceń lekarza i rehabilitanta
g) informować terapeutę o zmianach stanu i obrazu klinicznego podczas prowadzenia terapii
h) okazanie skierowania na zabiegi lub dodatkowych wyników badań ( USG, RTG, MRI i In.)
jeśli rehabilitant postawi taki wymóg
i) poinformowanie terapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących
przeciwwskazaniach zabiegowych przed jak i w trakcie świadczenia uług
j) przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie poradni
k) przestrzegania zasad bezpieczeństwa p-poż
l) nie przeszkadzania i zakłócania spokoju innym korzystającym z usług placówki
m) ze względów bezpieczeństwa zabrania się korzystania z telefonów komórkowych
i nakazuje się wyłączenie dźwięku.
n) nie spożywać obfitych posiłków minimum godzinę przed zabiegami
o) stawiać się na zabiegi w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu bądź środków
odurzających

Zgłoszenie reklamacji i zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi
§10

Placówka stara się wykonywać zabiegi na najwyższym poziomie i starannością zgodnie z aktualną
wiedzą. W przypadku niezadowolenia ze świadczeń prowadzonych w Poradni Rehabilitacji R-Cito
możliwe jest złożenie na piśmie reklamacji w placówce na ręce dyrektora, bądź wysłania pocztą
listem poleconym na adres siedziby firmy.
Termin składania reklamacji wynosi 14 dni od dnia ostatniego wykonanego zabiegu lub terapii.
Data stempla pocztowego uznawana jest za dzień złożenia reklamacji. Jednak Pacjent jest
zobligowany do jak najszybszego powiadomienia placówki o zaistniałych komplikacjach w celu
szybkiej interwencji i maksymalnemu złagodzeniu niepożądanych następstw terapii.
Wniosek reklamacyjny musi zawierać:
a) dane pacjenta,
b) kartę zabiegową,
c) opis wykonywanych zabiegów
d) kopię potwierdzenia opłacenia zabiegów,
e) opis przypadku i szkody z wymienieniem zastrzeżeń co do obsługi,
f) proponowaną ugodę,
g) dokumentację medyczną.
Poradnia Rehabilitacji R-Cito ma 14 dni na ustosunkowanie się do roszczeń pacjenta od dnia
otrzymania reklamacji. w uzasadnianych wypadkach termin ten może zostać wydłużony do 30 dni.
Nieustosunkowanie się do pisma w wyżej wymienionym terminie jest jednoznaczne z przyjęciem
pisma reklamacyjnego.
Brak współpracy Pacjenta, niestosowanie się do zaleceń i utrudnianie prób naprawy
niepożądanych następstw terapii, bądź umyśle pogorszanie swojego stanu, wiązać się będzie
z negatywnym rozpatrzeniem wniosku reklamacyjnego.
Ponad to Pacjent jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie, ubezpieczyciela Poradni
rehabilitacji R-Cito ale nie później niż 14 dni od zaistnienia szkody w jednym z poniższych
sposobów:
a) za pośrednictwem formularza internetowego ze strony www. zgloszenie.pzu.pl,
b) korzystając z Czata Video,
c) telefonicznie za pośrednictwem infolinii 801 102 102 lub (22) 566 55 55,
d) osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU,
e) na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie danych
poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie
przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych
jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia,
wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości
dochodzonych roszczeń.
Poradnia Rehabilitacji R-Cito nie jest odpowiedzialna za działanie systemów partnerskich typu OK
system i nie jest uprawniona do rozpatrywania reklamacji pomiędzy członkami klubu,
a operatorem OK System.

Płatności
§11

Osoby korzystające z zabiegów w gabinecie rehabilitacji zobowiązane są do wykupienia
w rejestracji ośrodka karnetów lub wejściówek, wg obowiązującego cennika, lub indywidualnych
ustaleń z terapeutą.

Przy serii kilku zabiegów zapłata za cały pakiet winna nastąpić przy pierwszej wizycie.
Płatności za świadczenia dokonuje się u uprawnionego pracownika R-Cito w rejestracji.

Płatności dokonuje się w PLN w formie gotówki w rejestracji lub przelewu płatnego na konto: Idea
Bank 60 1950 0001 2006 0628 7609 0002.

Pacjent zobowiązany jest do zachowania paragonu na wypadek złożenia reklamacji oraz
weryfikacji płatności.

Paragon jest wydawany przy płatności lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie i do odbioru
w rejestracji

R-Cito na życzenie pacjenta wystawi fakturę za wykonane usługi w przypadku dostarczenia
oryginału paragonu do ostatniego dnia miesiąca w jakim został wystawiony paragon oraz pełnych
danych pacjenta do rąk osoby uprawnionej.

Zwrot niewykorzystanej kwoty za zabiegi jest możliwy w rejestracji bądź na konto bankowe po
wcześniejszym pisemnym przedstawieniu danych do przelewu.

Nie dokonuje się zwrotu jeżeli pacjent:
a) Nie stawia się na zabiegi
b) Nie odwołał wizyty w terminie 12 godzin przed rozpoczęciem zabiegu
c) Minął czas 62 dni od daty pierwszej wizyty.

Pacjent na życzenie może uzyskać rabat w wysokości ustalonej indywidualnie z dyrektorem R-Cito
R-Cito zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych zabiegów z puli rabatowej.

Pacjenci OK System zobowiązani są do przedłożenia własnej aktywnej karty przed rozpoczęciem
zabiegów.

Korzystanie z usług i nie dokonanie płatności w terminie wyznaczonym przy rejestracji bądź datą
wskazaną na fakturze wiązać się będzie z wystawieniem wezwania do zapłaty. Ponadto dłużnik
zostanie obciążony opłatą za wystawienie monitu w wysokości 30,00 zł za każde pismo, oraz
ustawowymi odsetkami karnymi za każdy dzień zwłoki. Wezwanie do zapłaty zostanie wysłane
kopertą o wartości 500,- zł za która zostanie obciążony dłużnik.

§12

Wszystkich korzystających z usług poradni i przebywających na terenie Poradni Rehabilitacji
obowiązuje Regulamin R-Cito i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016