ELEK­TRO­STY­MU­LA­CJA I ELEK­TRO­DIA­GNO­STY­KA

Elektrostymulacja i elektrodiagnostyka to dwie metody wykorzystujące prąd elektryczny w celu stymulacji mięśni lub diagnozowania i oceny funkcji nerwów i mięśni.

Elektrostymulacja – R-Cito Rehabilitacja

R-Cito Rehabilitacja jest prawdopodobnie je­dy­ną pla­ców­ką w Trójmieście, któ­ra przed realizacją za­bie­gów elek­tro­sty­mu­la­cji wy­ko­nu­je elek­tro­dia­gno­sty­kę dla konkretnego rodzaju mię­śnia. Pomyślność procesu leczenia warunkuje bowiem jedynie indywidualne podejście do pacjenta i jego określonych uwarunkowań fizycznych. Niezwykle ważne jest, by parametry zabiegowe nie były więc szacowane na oko, a odnosiły do konkretnej sytuacji i wszystkich zależności ją określających. Te same parametry mogą nie być równoznaczne w dwóch odrębnych przypadkach. To z kolei może powodować konieczność podjęcia zróżnicowanych działań w zakresie rekonwalescencji pacjenta.

Na czym polega elektrodiagnostyka?

Elek­tro­dia­gno­sty­ka po­le­ga na znajdowaniu punk­tów mo­to­rycz­nych mię­śnia, w których nerw wchodzi w dysfunkcyjny mięsień. Po wyszukaniu następujących punktów przeprowadza się badanie, które powinno wskazać stopień dysfunkcji porażonego mięśnia. Na podstawie analizy otrzymanych wyników możliwe jest zaplanowanie efektywnego przebiegu leczenia pacjenta. Zabieg elektrostymulacji jest niezwykle istotny z perspektywy szybkości rekonwalescencji mięśnia niesprawnego mięśnia. Warto pamiętać natomiast, że wykonanie elektrodiagnostyki twarzy nie jest możliwe.

Na czym polega elektrostymulacja?

Elek­tro­sty­mu­la­cja mięśni to za­bieg ma­ją­cy na ce­lu wy­wo­ła­nie skur­czu mię­śnia, bądź gru­py mię­śni. Wy­ko­nu­je się ją także w ce­lu po­bu­dze­nia włó­kien ner­wo­wych. Stymulowanie mięśni z wykorzystaniem impulsów prostokątnych przeprowadza się dla poprawy sprawności dobrze unerwionego miejsca. Impulsy trójkątne przeznaczone są natomiast dla mięśni porażonych w wyniku długiego odnerwienia lub długo trwającego uszkodzenia nerwu, wypadku lub zapalenia.

  • Impulsy prostokątne inaczej galwaniczne, przerywane. Można je stosować w przypadku niemal w pełni zdrowych mięśni. Impulsy prostokątne wykorzystują działanie katod i anod w miejscu przejścia mięśnia w ścięgno. Wrażliwość pacjentów na impulsy elektryczne jest zróżnicowana. Celem ich użycia jest natomiast wywołania intensywnego skurczu mięśnia.
  • Impulsy trójkątne zabieg z wykorzystaniem impulsów trójkątnych jest nieco bardziej skomplikowany między innymi dlatego, że wymaga dokładnego określenia stopnia uszkodzenia mięśnia. Na tej podstawie dobiera się bowiem optymalny czas trwania impulsu elektrycznego, przy czym im większe uszkodzenie, tym powinien trwać on dłużej. Impulsy trójkątne wykorzystuje się w leczeniu takich dolegliwości jak: stan po zapaleniu ślinianki, porażenie nerwu twarzowego, stan po przecięciu nerwu w wyniku wypadku lub powikłanie po zabiegu operacyjnym.

Elektrostymulacja Gdańsk

Zabieg elektrostymulacji można rozdzielić na jego dwa rodzaje: jednobiegunowy i dwubiegunowy. Alternatywnie określa się je także mianem elektrostymulacji czynnej lub dwubiegunowej. Jest to powszechny rodzaj zabiegu fizykoterapeutycznego wspomagającego dojście mięśnia do siebie.

Elektrostymulacja jednobiegunowa

Elektrostymulacja jednobiegunowa nazywana inaczej czynną stosowana jest w miejscach motorycznych mięśnia lub nerwu. Punktem motorycznym mięśnia jest punkt, gdzie określony nerw wnika do jego struktury. W przypadku skóry natomiast punktem motorycznym określa się miejsce, gdzie nerw znajduje się najbliżej jej powierzchni. Warto zauważyć, że duże mięśnie, takie jak mięsień pośladkowy czy mięsień czworogłowy z przodu uda mają wiele punktów motorycznych, których znajomość lokalizacji podczas stymulacji mięśni jest konieczna. W tym celo przeprowadza się elektrodiagnostykę. Elektrostymulacja jednobiegunowa naj­sku­tecz­niej­sza jest w porażeniu nerwu twarzowego.

Elektrostymulacja dwubiegunowa

Po­le­ga na przy­ło­że­niu elek­trod na przej­ściu mię­śnia w ścię­gno, czyli inaczej w pobliżu miejsca przyczepów mięśnia. Elektrostymulację dwuelektrodową wykonuje się w przypadku mięśni odnerwionych lub w miejscach ich częściowego, lub całkowitego zaniku. Sto­su­je się w po­ra­że­niach du­żych grup mię­śnio­wych i dla osią­gnię­cia ich lep­sze­go efek­tu wi­zu­al­ne­go (np. mię­śni brzu­cha). Elektrostymulacja mięśni w tym przypadku zachodzi z połączenia tak zwanej elektrody obwodowej z biegunem ujemnym.

Elektrostymulator mięśni brzucha

Elektrostymulacja mięśni brzucha powszechnie znana jest ze skutecznej redukcji tkanki tłuszczowej za pomocą prądów EMS. Jej zastosowanie coraz częściej spotykane w branży beauty i punktach odnowy biologicznej. Założeniem elektrostymulacji brzucha jest jej użytkowanie dopiero w momencie swoistego ograniczenia fizycznego pacjenta i wystąpienia ryzyka zaniku mięśni. Elektro skurcze EMS powodują spięcia mięśni, tym samym wymuszając ich pracę i wydatek energetyczny. W przypadku osób w pełni zdrowych użytkowanie elektrostymulatora powinno być jedynie dodatkiem dla dziennego bilansu naturalnego wysiłku fizycznego, który angażuje znacznie większą liczbę mięśni.

Wskazania dla przeprowadzenie elektrostymulacji

Zabieg elektrostymulacji powinien rozważyć każdy, kto doświadczył porażenia nerwów twarzy lub innych części ciała. Do najczęściej spotykanych wypadków w tym zakresie należy natomiast porażenie nerwu siódmego twarzy oraz porażenia nerwu promieniowego, którego określa się niekiedy porażeniem zespołu so­bot­niej no­cy lub rę­ką ko­chan­ka. Elektrostymulacja może mieć także zbawienne znaczenie dla leczenia po długotrwałych unieruchomieniach spowodowanych wypadkiem, złamaniem lub zwichnięciem.

Przewiń na górę