ORTOPEDYCZNA TERAPIA MANUALNA Gdańsk

Wysoko wyspecjalizowane podejście terapeutyczne, które wykorzystuje techniki manualne i manipulacje stawowe w celu redukcji bólu, przywrócenia funkcji oraz poprawy jakości życia pacjentów z różnymi schorzeniami ortopedycznymi.

Terapia Kaltenborn-Evjenth

Terapia Kaltenborn-Evjenth po­le­ga na ma­nu­al­nej i in­dy­wi­du­al­nej pra­cy fizjoterapeuty z pa­cjen­tem. Znaj­du­je za­sto­so­wa­nie w le­cze­niu dys­funk­cji so­ma­tycz­nych ta­kich jak hi­po­mo­bil­ność, czy­li ogra­ni­cze­nie ru­cho­mo­ści sta­wów oraz hi­per­mo­bil­no­ści (nadru­cho­mość sta­wów). Po­ma­ga w le­cze­niu do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych. Do­dat­ko­wo ni­we­lu­je dys­funk­cje mię­śnio­we oraz pro­ble­my z ner­wa­mi ob­wo­do­wy­mi. Znaj­du­je za­sto­so­wa­nie rów­nież w le­cze­niu tka­nek oko­ło­sta­wo­wych. Ba­zu­je na wie­dzy ana­to­micz­nej, bio­me­cha­nicz­nej oraz fi­zjo­lo­gicz­nej.

Terapia manualna wg Kaltenborn-Evjenth

Nazwa tego sposobu leczenia ortopedycznego pochodzi od nazwisk dwóch norweskich fizjoterapeutów Freddy’ego Kaltenborna oraz Olafa Evjentha – twórców innowacyjnej terapii manualnej. W 1972 roku opracowali oni tak zwany System Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept), który polega na określaniu źródeł bólu mięśni bądź stawów jedynie za pośrednictwem metod manualnych. Tego typu metoda leczenia jest natomiast przeznaczona tylko i wyłącznie dla dyplomowanych i doświadczonych fizjoterapeutów. W tym zakresie do dzisiaj konieczne jest przejście odpowiednich szkoleń podyplomowych, które wymagają sporych nakładów finansowych.

Terapia manualna przeznaczona jest do leczenia trzech następujących dysfunkcji somatycznych:

  • hipomobilność, czyli zmniejszona ruchomość stawów,
  • hipermobilność, 
  • leczenie bólu.

Leczenie hipomobilności terapią manualną wg Kaltenborn-Evjenth w Gdańsku

Celem działania w zakresie redukcji hipomobilności jest zwiększenie ruchomości stawów fizjologicznych. Mobilizacja tego typu może dotyczyć: tkanek miękkich, stawów lub tkanki nerwowej.

  • Mobilizacja tkanek miękkich odbywa się za pośrednictwem masażu funkcyjnego, masażu poprzecznego, ogólnemu zmniejszaniu napięcia mięśniowego oraz rozciągania skróconych mięśni. Niebagatelne znaczenie w tym przypadku mają również ćwiczenia zwiększające elastyczność mięśni i stawów pacjenta, które może wykonywać także samodzielnie.
  • Mobilizację stawów przeprowadza się natomiast głównie przy użyciu technik trakcyjnych oraz ślizgowych. Stawy można pobudzać w ich fazie spoczynkowej lub czynnej. W tym zakresie wykorzystywane są niekiedy także szybko pobudzające translatoryczne chwyty mobilizacyjne oraz ćwiczenia rehabilitacyjne.
  • Poprawę lub utrzymanie mobilności tkanki nerwowej można uzyskać poprzez neuromobilizacje ślizgowe, lub napięciowe.

Leczenie hipermobilności – terapia manualna OMT Kaltenborn-Evjenth

Leczenie hipermobilności stawów zazwyczaj wymaga od pacjenta znacznie więcej cierpliwości i wytrzymałości, a przede wszystkim czasu. Ponadprzeciętną ruchomość stawów redukują bowiem przede wszystkim regularne ćwiczenia stabilizujące. Nieocenione jest także w tym przypadku użytkowanie akcesoriów związanych z utrzymaniem stabilności stawów, takich jak opaski uciskowe oraz pasy OMT.

Leczenie bólu  terapią wg Kaltenborn-Evjenth

Leczenie dolegliwości bólowych z wykorzystaniem terapii Kaltenborn-Evjenth polega na stosowaniu technik trakcyjnych w celu przestrzennego ustawienia bolącego stawu. Działanie trakcyjne ma za zadanie doprowadzić do oddalenia od siebie powierzchni stawowych, tworzących jeden staw wspólny. Siła fizyczna w tym przypadku powinna być natomiast relatywnie niewielka.

Następstwa leczenia technikami trakcyjnymi

  • Pobudzenie tak zwanych propioceptorów odpowiedzialnych za czucie głębokie, znajdujących się w tkance łącznej, torebce stawowej, wiązadłach itp. 
  • Zwiększenie aktywności neuronów czuciowych typu A beta, co redukuje odczuwanie bólów pourazowych stawów.
  • Rozciągnięcie tkanki skórnej nad bolących stawem także modulujące odczuwanie bólu.
  • Odbarczenie receptorów wewnątrzstawowych.

Zewnętrzna siła fizyczna, której źródłem jest działanie manualne fizjoterapeuty, dodatkowo zwiększa elastyczność naczyń krwionośnych żylnych, limfatycznych oraz tętniczych i bezpośrednio wpływa na metabolizm tkanek. Zwiększony metabolizm warunkuje natomiast przyspieszone procesy regeneracyjne mięśni poprzez ich lepsze ukrwienie i efektywne dostarczanie niezbędnych składników komórkom najbardziej potrzebującym.

Przewiń na górę