KI­NE­SIO­TA­PING

Me­to­da ta po­le­ga na apli­ka­cji spe­cjal­nych pla­strów Ki­ne­sio – Tex. (uwa­ga na podrób­ki) Ce­lem Ki­ne­siotapingu jest wy­ko­rzy­sta­nie na­tu­ral­nych pro­ce­sów or­ga­ni­zmu do sa­mo­le­cze­nia. Dzię­ki za­sto­so­wa­niu od­po­wied­niej apli­ka­cji mo­że­my uzy­skać efekt ko­rek­cyj­ny, znie­sie­nia bó­lu, bądź po­pra­wy funk­cji.

WSKA­ZA­NIA

  • ura­zy i ogra­ni­cze­nia ru­cho­mo­ści
  • obrzę­ki w tym lim­fa­tycz­nych np. po ma­stek­to­mii
  • wa­dy po­sta­wy
  • ze­spo­ły bó­lo­we , ło­kieć te­ni­si­sty, rwy, ostro­gi pię­to­we