PRĄ­DY IN­TER­FE­REN­CYJ­NE (IF)

Prądy interferencyjne (IF) to zjawisko elektryczne, w którym dochodzi do nakładania się i wzajemnego wpływu dwóch lub więcej fal prądowych, powodując efekty interferencyjne.

Jakim rodzajem prądu są prądy interferencyjne?

Prą­dy in­ter­fe­ren­cyj­ne są prą­da­mi o śred­niej czę­sto­tli­wo­ści. Opra­co­wa­no je dla uzy­ska­nia przy­jem­niej­szych od­czuć pacjenta, niż w przy­pad­ku użycia nieco bardziej drażniących prądów diadynamicznych. Tak na­praw­dę prą­dy (IF) są no­śni­ka­mi prą­dów (DD), ale w du­żo bardziej przystępnych od­czu­ciach. Pa­cjen­ci od­czu­wa­ją ten za­bieg ja­ko relaksacyjny ma­saż, co ma działanie rozluźniające zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej.

Czę­sto­tli­wo­ści sto­so­wa­ne w IF:

 • 0–10 Hz: in­ten­syw­ne po­bu­dza­nie mię­śni do pra­cy – sto­so­wa­ne w za­ni­kach mię­śnio­wych.
 • 10–50 Hz: po­bu­dza­nie mię­śni i moc­ne ich prze­krwie­nie – sto­so­wa­ne po ura­zach i dłu­gich unie­ru­cho­mie­niach.
 • 50–90 Hz: in­ten­syw­ne prze­krwie­nie mię­śni – sto­so­wa­ne po dłu­gich unie­ru­cho­mie­niach, zmia­nach tro­ficz­nych tka­nek mięk­kich i prze­cią­że­niach mię­śnia po in­ten­syw­nym tre­nin­gu.
 • 90–200 Hz: in­ten­syw­ne dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lo­we – roz­luź­nie­nie mię­śni i mak­sy­mal­ne dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lo­we.

Prądy interferencyjne – opinie

Zabiegi z wykorzystaniem prądów interferencyjnych cieszą się popularnością ze względu na swoją wysoką skuteczność działania przy jednoczesnym braku dyskomfortu bólowego. W trakcie jego stosowania krzyżuje się natomiast dwa prądy o zróżnicowanej częstotliwości na uśrednionym poziomie częstotliwości. Prądy delikatnie wzmagają procesy metaboliczne komórek delikatnie uszkodzonych lub zdrowych. Zwiększone natężenie ukrwienia tkanki warunkuje poziom ich dotlenienia i odżywienia, co automatycznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wszelkich kontuzji, nawet w wymagających warunkach lub szkodliwych bodźców oddziałujących na tkankę.

Wrażenie pacjentów względem kuracji z wykorzystaniem prądów (IF)

Zabieg prądami interferencyjnymi należy do jednych z najbardziej ulubionych zabiegów fizjoterapeutycznych przez naszych pacjentów. Są bowiem znacznie delikatniejsze niż jego odpowiedniki o wyższym poziomie częstotliwości prądów. Co więcej, delikatne wibracje elektryczne dają pacjentom uczucie odprężenia i relaksu, co znacząco obniża uczucie stresu i niepokoju nawet na dłuższy czas po wyjściu z gabinetu.

Prądy interferencyjne – ułożenie elektrod

Elektrody płaskie przeznaczone do przekazywania sygnałów interferencyjnych powinny ułożone zostać w formie kwadratu w bolesnym obszarze organizmu. Elektryczny bodziec leczniczy, by mógł przynieść zamierzone efekty, powinien oddziaływać w sposób równomierny. Niebagatelną korzyścią prądów interferencyjnych jest fakt, że mimo swojej łagodności mają one siłę docierania do tkanek niżej położonych pod powierzchnią skóry.

Terapia prądami interferencyjnymi

Pojedynczy zabieg z użyciem prądów Nemeca trwa od kilku do kilkudziesięciu minut, co jest docelowo zależne od zaleceń lekarskich. Długość jednego zabiegu wpływa także na ich częstotliwość jego wykonywania. Zabiegi prądami interferencyjnymi mogą odbywać się codziennie lub minimum dwa razy w tygodniu.

Regulacja natężenia prądów interferencyjnych

Zastosowanie prądów interferencyjnych jest dogodne ze względu na możliwość regulacji ich siły. Natężenie prądu powinno być natomiast dobrane na podstawie obserwacji dolegliwości bólowych pacjenta, a także wnikliwego przeprowadzonego z nim wywiadu. Poniżej przedstawiamy przedziały częstotliwości prądów interferencyjnych: 0-10 Hz – delikatna stymulacja mięśni; 25-50 Hz – usprawnienie krążenia, lekkie skurcze mięśni;  50-100 Hz – zwiększenie metabolizmu uszkodzonych tkanek poprzez ich ukrwienie, dotlenienie i dożywienie; 90-100 Hz – wyższy poziom częstotliwości prądów ma właściwości przeciwbólowe, a także rozluźniające układ nerwowy.

Prądy interferencyjne – wskazania

 • Zmia­ny prze­cią­że­nio­we mię­śni
 • Dłu­go­trwa­łe po­zy­cje wy­mu­szo­ne (pa­ca z biur­kiem)
 • Zmia­ny po­ura­zo­we ze wzmo­żo­nym na­pię­ciem mię­śnio­wym
 • Dys­ko­pa­tie
 • Obrzę­ki
 • Za­bu­rze­nia tro­ficz­ne

Prądy nemeca – dodatkowe korzyści

Warto pamiętać, że korzystanie z zabiegów terapeutycznych nie jest jedynie sposobem doraźnego rozwiązywania problemów związanych z układem motorycznym. Ich zastosowanie ma także formę profilaktycznego uniknięcia konsekwencji związanego z siedzącym trybem życia obciążonego stresem, a także brakiem ruchu i zbilansowanej diety. Regularna konsultacja z fizjoterapeutą bezpośrednio podnosi jakość życia codziennego.

Prądy interferencyjne – przeciwwskazania

Prądów interferencyjnych z reguły powinny unikać osoby podatne na możliwe negatywne skutki prądolecznictwa. Do przeciwwskazań w tym zakresie należy między innymi:

 • rozrusznik serca, a także jakiekolwiek inne elementy metalowe w organizmie,
 • choroby nowotworowe,
 • stwardnienie rozsiane,
 • choroba Parkinsona,
 • problemy dermatologiczne wymagające stałej konsultacji lekarskiej,
 • ciąża, 
 • problemy z układem krążenia, 
 • podeszły wiek pacjenta, 
 • ostre infekcje, 
 • stany podgorączkowe.
Przewiń na górę