NEU­RAC

Neurac (Neuromuscular Activation) to innowacyjna metoda terapeutyczna, która wykorzystuje specjalne liny i ćwiczenia z obciążeniem, mające na celu poprawę kontroli neuromuskularnej, stabilności i funkcji ruchowej ciała.

Na czym polega metoda SET?

SET, a obec­nie wzbo­ga­co­na o wi­bra­cję te­ra­pia Neu­rac opar­ta jest na do­świad­cze­niach te­ra­peu­tów pra­cu­ją­cych na urzą­dze­niu Red­cord. Pod­sta­wo­wym za­ło­że­niem te­ra­pii jest uzy­ska­nie u pa­cjen­ta sta­bil­no­ści w obrę­bie cia­ła. Pa­cjent mo­że mieć do­sko­na­le roz­bu­do­wa­ną syl­wet­kę i sta­bi­li­za­cję glo­bal­ną, a przy tym mieć za­bu­rze­nia w obrę­bie sta­bi­li­za­cji lo­kal­nej (naj­bli­żej miej­sca bó­lu), co ge­ne­ru­je prze­cią­że­nia i w kon­se­kwen­cji ból. Ćwi­cze­nia mu­szą być wy­ko­ny­wa­ne w wa­run­kach wol­nych od do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych. W swojej formie terapia Neurac wywodzi się od ćwiczeń na podwieszeniu (SET – Sling Exercise Therapy).

Terapia Neurac – Gdańsk i Trójmiasto

Podobnie jak terapia Kaltenborn-Evjenth terapia Neurac (Neuromuscular Activation) została opracowana przez norweskich lekarzy na początku XXI wieku. Zebrane nauki nawiązują do przeprowadzanych badań i doświadczeń przeprowadzanych z wykorzystaniem urządzenia Redcord.

Podstawy teoretyczne terapii Neurac

 • Problemy natury motorycznej wywołane są przez zaburzenia pracy poszczególnych grup mięśniowych organizmu, za które odpowiadają wzorce motoryczne układu nerwowego.
 • Powyższa teoria może stanowić punkt wyjściowy dla badań w zakresie wadliwych połączeń kręgosłupa oraz dysfunkcji stawów obwodowych. 
 • Na działanie mięśni stabilizujących może mieć wpływ ból lub brak jakiejkolwiek stymulacji, lub bodźców.
 • Wszystkie powyższe czynniki mają negatywny wpływ na motoryczne funkcjonowanie organizmu, co może się objawiać w zróżnicowany sposób, do których należy niekiedy obniżenie siły mięśniowej lub zakłócenia pracy układu nerwowego.

Terapia Neurac – co daje?

Głównym celem przeprowadzenia terapii wykorzystującej metodę SET jest przywrócenie właściwych wzorców motorycznych generowanych przez układ nerwowy, warunkujący właściwą pracę i stan zdrowia mięśni, a także motorykę całego organizmu. Realizacja tego zabiegu możliwa jest natomiast jedynie z wykorzystaniem silnych bodźców energetycznych skierowanych na układ nerwowy. Źródłem wspomnianych bodźców mogą być określone ćwiczenia fizyczne odbywane jedynie w momentach wolnych od bólu.

Na czym polega metoda Neurac?

Metoda Neurac składa się z kilku następujących elementów:

 • Ćwiczenia na łańcuchach kinematycznych – minimalizują siły oddziałujące na elementy stabilizacyjne układu motorycznego organizmu. Obciążenie przez nie generowane powinno być dobierane na podstawie tak zwanej drabiny progresji, czyli stopniowego zwiększania intensywności ćwiczeń. Najważniejsze jest, by gimnastyka w tym zakresie nie sprawiała żadnego bólu.
 • Wibracje i niestabilne podłoże – w systemie leczenia metodą Neurac wibracje można wprowadzić już na samym początku terapii. Obecność stabilnego podłoża warunkuje natomiast poprawne wykonywanie ćwiczeń nowicjusza. Niestabilne podłoże jest 
 • Strategie w metodzie Neurac – podczas wykonywania określonych ćwiczeń można wybrać dwa sposoby postępowania – stopniowe zwiększanie obciążenia lub wydłużanie czasu napięcia mięśni. Jeśli po 2 minutach napięcia nie pojawią się żadne bóle mięśni lub stawów można przejść na wyższy stopień drabiny progresji.
 • Zniwelowanie dolegliwości bólowych – pełny zakres ruchu umożliwia brak odczuwania bólu, który redukuje się między innymi z wykorzystaniem dodatkowego obciążenia, wibracji lub elementów wspomagających.

Wskazania dla przeprowadzenia terapii Neurac

 • Ostre bó­le krę­go­słu­pa
 • Dys­ko­pa­tie
 • Urazy kończyn
 • Zmiany zwyrodnieniowe
 • Re­ha­bi­li­ta­cja spor­tow­ców, tre­ning spor­to­wy
Przewiń na górę