JONOFEREZA

Jonofereza to metoda terapeutyczna, która wykorzystuje prąd galwaniczny do wprowadzania leków jonowych w postaci jonów do organizmu poprzez skórę.

Na czym polega zabieg jonoforezy?

Jonofereza jest metodą leczniczą polegającą na wpro­wa­dzaniu jo­nów do cia­ła pa­cjen­ta za po­mo­cą prą­du sta­łe­go. Do tego celu wykorzystuje się odpowiednie urządzenia wytwarzające galwaniczny prąd stały. Jej działanie złudnie przypomina zabieg fonoforezy, ponieważ również wprowadza leki do uszkodzonych struktur mięśni, jednak nie za pomocą ultradźwięków, a za pośrednictwem dostarczania jonów do organizmu człowieka. Można powiedzieć, że jonoforeza jest rodzajem farmakoterapii, podczas której lekarstwa trafiają bezpośrednio w miejsce bólu (nie przez układ pokarmowy), skutecznie przyspieszając procesy regeneracyjne tkanek.

Przyjmowanie leków za pośrednictwem jonoforezy

Le­ki po­da­wa­ne pa­cjen­to­wi na drodze działania prądu stałego ulegają dy­so­cja­cji, czyli rozpuszczeniu i rozpadowi. To jedna z przyczyn, dla której farmakoterapia z użyciem jonoforezy jest tak skuteczna i szybko wpływa na miejsce bólu. Jo­ny lecz­ni­cze są wtła­cza­ne przez elek­tro­dę do ciała pa­cjen­ta, docierając do miejsc, do których na­tu­ral­nie lek nie miałby możliwości dotarcia lub nie dotarłby w wystarczających ilościach. Wchłanianie lekarstw najtrudniej przebiega w przypadku struktur najsłabiej unaczynionych, do których należą przede wszystkim stopy i dłonie. Pojedynczy za­bieg jonoforezy tr­wa oko­ło 20 min. Zazwyczaj wykonują się ją w seriach złożonych od 10 do 15 spotkań.

Jonoforeza – charakterystyka

Jonoforezę można podzielić na dwa jej rodzaje. Do pierwszego z nich należy jonoforeza przeprowadzana w branży kosmetycznej. Nazywana jest jonoforezą labilną i wykonują się ją przy użyciu elektrody ujemnej i czynnej. Jonoforeza czynna stabilna natomiast wykorzystuje jedynie elektrody czynne. Użycie prądu powoduje podwyższenie temperatury w tkankach, co powoduje kilka następujących następstw:

 • większa przepuszczalność błon komórkowych,
 • zwiększenie metabolizmu mięśni, 
 • lepsze ukrwienie tkanek, czego wynikiem jest ich lepsze dożywienie, a także dotlenienie.

Powyższe czynniki mają natomiast działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe dla organizmu.

Jak wykonuje się zabieg jonoforezy?

Jonoforeza jest bezbolesną formą rehabilitacji, a jej dokładny przebieg ustalany jest na podstawie badania u lekarza lub fizjoterapeuty. Co więcej, w oparciu o szczegółowy wywiad z pacjentem fizjoterapeuta ma możliwość przygotowania roztworu leczniczego przeznaczonego do wchłonięcia przez organizm pacjenta w trakcie zabiegu. Kolejnym krokiem jest nasączenie podkładów przygotowanym roztworem i umieszczenie ich na skórze pacjenta. Podkłady umożliwiają z kolei położenie elektrod i zabezpieczenie ich pasami w celu dokładnego ich przylegania do ciała pacjenta. Po włączeniu urządzenia do jonoforezy następuje wnikanie jonów wraz z lekiem do ciała pacjenta za pośrednictwem prądu stałego.

Metodyka jonoforezy w pigułce

 1. Przygotowanie do zabiegu, w którym zawiera się skomponowanie roztworu na podstawie wywiadu i ewentualnych wyników badań. 
 2. Nasączenie podkładów z gazy w przygotowanym roztworze i położenie ich w miejscu bólu pacjenta. 
 3. Obecność grubych podkładów galwanicznych umożliwia natomiast położenie elektrod, którym należy zapewnić stabilność i nieruchomość zazwyczaj przez przywiązanie lub przypięcie pasami. 
 4. Jeśli wszystko zostało poprawnie przygotowane do zabiegu, zapewniając pełne bezpieczeństwo jego przeprowadzenia, można włączyć urządzenie generujące prąd stały. 
 5. Po upływie 20 minut należy oczyścić skórę pacjenta z nadmiaru leku.

Wybrane wskazania do przeprowadzenia jonoforezy

 • Wszelkie stany zapalne mięśni i stawów
 • Obecność trudności z gojeniem się ran i blizn 
 • Urazy ścięgien lub mięśni
 • Nerwobóle i mięśniobóle stawów i kręgosłupa
 • Zaburzenia krążenia obwodowego
 • Problemy natury dermatologicznej typu trądzik różowaty lub pospolity
 • Nadmierna kurczliwość mięśni

Wybrane przeciwwskazania do przeprowadzenia jonoforezy

 • Stany gorączkowe
 • Ciąża
 • Nowotwory (także te łagodne)
 • Zakrzepy
 • Choroby bakteryjne, wirusowe i grzybicze 
 • Stany ropne zębów
 • Niewygojone rany
 • Miażdżyca

Skład lekarstwa przyjmowanego za pośrednictwem jonoforezy

 • Jo­ny wap­nia – swoje za­sto­so­wa­nie mają w zła­ma­niach i tra­nach po­ura­zo­wych oraz w ce­lu roz­sze­rze­nia na­czyń kr­wio­no­śnych i ich uszczel­nie­nia.
 • Sa­li­cy­la­ny – ma­ją za­da­nie usu­nąć stan za­pal­ny z tka­nek, któ­ry uszka­dza po­wierzch­nie sta­wo­we.
 • Li­do­ka­ina – sil­ne dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lo­we, któ­re przy­no­si ulgę już w trak­cie wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gu.
 • Jo­ny jod­ko­we – do roz­mięk­cza­nia blizn i bli­znow­ców by by­ły bar­dziej ela­stycz­ne pła­skie i nie ogra­ni­cza­ły ru­chu w sta­wach
 • Jo­ny cyn­ku – sto­so­wa­ne u osób z bak­te­ryj­ny­mi za­ka­że­nia­mi skó­ry, trą­dzi­kiem i licz­ny­mi wy­pry­ska­mi w ce­lu zwięk­sze­nia od­por­no­ści i dzia­ła­niu prze­ciw­bak­te­ryj­ne­mu oraz prze­ciw­za­pal­ne­mu
 • Że­le (ke­to­nal, di­klo­fe­nak, vol­ta­ren) – w za­leż­no­ści od po­da­wa­ne­go le­ku w że­lu uzy­sku­je­my po­żą­da­ne skut­ki. Naj­czę­ściej jest to dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lo­we i prze­ciw­za­pal­ne

Jonoforeza – cena

Cena jednego zabiegu fonoforezy w gabinecie R-Cito wynosi zaledwie 20 zł, przy czym kupno zabiegów w pakiecie kosztuje 150 zł.  Biorąc pod uwagę wszystkie ceny rynkowe, propozycja R-Cito pozostaje bezkonkurencyjna. Dla przykładu przeprowadzenie jonoforezy kosmetycznej oscyluje w granicach od 40 zł do nawet 200 zł za zabieg. To natomiast świadczy o liczebności drogocennych właściwości i zastosowań jonoforezy.

Przewiń na górę