PRĄ­DY TRÄBER­TA (UR)

Prądy Täber­ta to zjawisko elektromagnetyczne, które występuje w przewodnikach, powodujące zmianę kierunku przepływu prądu na skutek oddziaływania pola magnetycznego na przewodniki prądu.

Prą­dy Täber­ta są prą­da­mi ma­łej czę­sto­tli­wo­ści o nie­zwy­kle in­ten­syw­nym dzia­niu prze­ciw­bó­lo­wym oraz zmniej­sza­ją­cym bó­le mi­gre­no­we. Elek­tro­dy mo­gą być ukła­da­ne w miej­scu bó­lu (np. staw łok­cio­wy) oraz seg­men­tal­nie, czy­li na krę­go­słu­pie na seg­men­cie uner­wia­ją­cym wła­śnie staw łok­cio­wy. Elek­tro­dą le­czą­ca jest ka­to­da. Ka­to­da in­ten­syw­nie po­draż­nia re­cep­to­ry skór­ne, któ­re ha­mu­ją przej­ście im­pul­sów bó­lo­wych do mó­zgu. W efek­cie uzy­sku­je się znie­sie­nie do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych już pod­czas za­bie­gu.

WSKA­ZA­NIA

  • bó­le mi­gre­no­we
  • rwy kul­szo­we, bar­ko­we, udo­we
  • uszko­dze­nia apa­ra­tu to­reb­ko­wo­-wię­za­dło­we­go
  • dys­ko­pa­tie
Przewiń na górę