LASER

Bio­sty­mu­la­cja la­se­ro­wa jest no­wo­cze­sną me­to­da lecz­ni­czą znaj­du­ją­cą za­sto­so­wa­nie w wie­lu dzie­dzi­nach me­dy­cy­ny. Efek­ty te­ra­peu­tycz­ne la­se­ro­te­ra­pii za­cho­dzą na po­zio­mie ko­mór­ko­wym i tkan­ko­wych. W trak­cie na­świe­tla­nia do­cho­dzi do ak­ty­wa­cji lim­fo­cy­tów T oraz ma­kro­fa­gów, czy­li ko­mó­rek ukła­du im­mu­no­lo­gicz­ne­go, sta­no­wią­cych pierw­szą li­nię obro­ny przed czyn­ni­ka­mi za­kaź­ny­mi.

La­se­ro­te­ra­pia sty­mu­lu­je rów­nież ak­tyw­ność fi­bro­bla­stów, czy­li ko­mó­rek tkan­ki łącz­nej, któ­re spe­cja­li­zu­ją się w wy­twa­rza­niu ko­la­ge­nu. Po­ma­ga to w re­ge­ne­ra­cji uszko­dzo­nych tka­nek, przy­spie­sza go­je­nie ran. Od­two­rzo­na tkan­ka jest bar­dziej wy­trzy­ma­ła na ura­zy me­cha­nicz­ne. Te­ra­pia la­se­rem wpły­wa po­zy­tyw­nie na pra­ce oste­obla­stów, czy­li ko­mó­rek wy­spe­cja­li­zo­wa­nych w od­bu­do­wie struk­tu­ry ko­ści bez wzglę­du na przy­czy­nę uszko­dze­nia. Dzię­ki wzmo­żo­nej pra­cy oste­obla­stów struk­tu­ra be­lecz­ko­wa­ta ko­ści jest moc­niej­sza, a wy­sy­ce­nie wap­niem więk­sze. Bio­sty­mu­la­cja la­se­ro­wa przy­spie­sza re­ge­ne­ra­cję neu­ro­nów, czy­li ko­mó­rek ner­wo­wych oraz ich osło­nek, sty­mu­lu­je uwal­nia­nie en­dor­fin, któ­re ma­ją wła­ści­wo­ści prze­ciw­bó­lo­we.

WSKA­ZA­NIA

  • zła­ma­nia
  • stłu­cze­nia skrę­ce­nia
  • mia­ny zwy­rod­nie­nio­we
  • dys­ko­pa­tie
  • rwy kul­szo­we udo­we bar­ko­we
  • sta­ny za­pal­ne tka­nek